D Et ve Et Ürünleri Gıda Pazarlama Tic. Aş.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ
D Et ve Et Ürünleri Gıda Pazarlama Tic. A.Ş. (“Nusr-Et”) alanındaki dikkat ve disiplinini kişisel verileri korumak açısından göstermektedir. Bu bakımdan Nusr-Et İnsan Kaynakları Anayasanın 20. Maddesi, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve her türlü ikincil dereceden yönetmelik, genelge gibi kişisel verileri düzenlemeye yarayan genel ve özel nitelikli mevzuatın hepsine uyarak kişisel verileri toplar, muhafaza eder ve gerektiğinde siler. KVKK gereğince Nusr-Et “Veri Sorumlusu” olarak kanun ve mevzuatta bulunan yönergelere uygun şekilde hareket eder.
TANIMLAR VE AÇIKLAMALAR:
• Kişisel veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
• Kişisel verilerin işlenmesi : Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
• Kurum : Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nu,
• Veri işleyen : Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
• Veri kayıt sistemi : Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,
• Veri sorumlusu : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,
• Kişilik Envanter Testi- PiT® : 80 sorudan oluşan bu sorular iş hayatına dair 20 farklı sıfatın değerlendirilmesini sağlar. Adayın aynı zamanda hangi pozisyona uygun olduğunu da belirler.
• HRWin – Akıllı Video Mülakat Uygulaması: Pozisyona ve kuruma özgü soru setleri hazırlanarak adaylar ön eleme sürecine tabii tutulur. Uzak lokasyonda bulunan adaylara mekân kısıtlaması olmadan online değerlendirilme sağlar.
• Testler ve Sınavlar: Genel kültür, genel yetenek ve İngilizce yeterlilik sınavları Nusr-Et’in talepleri doğrultusunda adaylara uygulanır.

1-VERİ SORUMLUSU OLARAK NUSR-ET
Nusr-Et, Dikilitaş mh. Üzengi sk. No:8 Büyükhanlı Plaza Beşiktaş/İstanbul adresinde faaliyet göstermektedir. Kanunda belirtildiği üzere Nusr-Et “Veri Sorumlusu”dur.

2- İŞLENEN KİŞİSEL VERİ KATEGORİLERİ VE TÜRLERİ

Kimlik Verisi: Ad, soyad, TCKN, doğum tarihi, doğum yeri, cinsiyet, medeni durumu, milliyet
İletişim Verisi: Telefon numarası, açık adres bilgisi, e-posta adresi
Eğitim Verisi: Öğrenim durumu, sertifika ve diploma bilgileri, yabancı dil bilgileri, eğitim ve beceriler, katıldığı seminer ve kurslar, bilgisayar bilgisi
İş Deneyimi Verisi: Toplam tecrübe, çalışma durumu ve unvanı, iş deneyimleri (firma isimleri, çalışmış olduğu dönemler, iş tanımı)
Görsel ve İşitsel Veri: Gerçek kişiye ait fotoğraf ve/veya mülakat/sınav değerlendirmesi video kaydı
Diğer: hobisi, maaş beklentisi, askerlik durumu, referans bilgileri (referans kişisinin adı soyadı, unvanı, işyeri, telefonu, e-postası) ve varsa CV'sine eklediği her türlü word, excel, sunum dosyaları, Referansları

3- KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA VE İŞLENME AMAÇLARI
Nusr-Et aşağıda yer alan amaçların bir veya birden fazlasına dayalı olarak ve başvurunun niteliğini dikkate alarak adayın verilerini işleyebilir:
• Aday çalışanın başvuru süreci kapsamında ilgili özgeçmiş verilerini ekleyeceği platform (“Platform”) sağlamak,
• Adayın niteliğini, tecrübesini ve ilgisini açık pozisyona uygunluğunu değerlendirmek,
• Adayın açık pozisyona uygunluğunu değerlendirmek üzere veya iş görüşmeleri gerçekleştirmek üzere özgeçmiş verilerini ilgili yöneticiye ve/veya üst yönetime iletmek,
• Aday çalışan değerlendirmesi kapsamında ilgili kişi hakkında notlar oluşturmak,
• Gerektiği takdirde, adayın ilettiği bilgilerin doğruluğunun kontrolünü yapmak veya üçüncü kişilerle iletişime geçip aday hakkında referans araştırması yapmak,
• Akıllı online video mülakat uygulaması vasıtasıyla adaylarla görüşme sağlamak,
• Başvuru ve işe alım süreci hakkında aday ile iletişime geçmek veya uygun olduğu takdirde, sonradan yurtiçinde veya yurtdışında açılan herhangi bir pozisyon için aday ile iletişime geçmek,
• Aday çalışanlara genel yetenek ve pozisyonuna uygun şekilde test ve sınav yapmak,
• Aday çalışan havuzu oluşturarak süreç yönetimini sağlamak,
• Aday çalışana ilişkin başvuru süreçlerinde aday ile iletişim kurulmasını sağlamak,
• Aday çalışan portföy yönetimini sağlamak,
• Gerektiğinde ilgili kamu kurum ver kuruluşlarının, adli veya idari yargı mercilerinin ve kolluk güçlerinin ihtiyacı olan bilgileri sağlamak,
• Mülakat ve/veya sınav değerlendirmesi esnasında kişinin tespiti için video kaydı ve/veya görsel kayıttan fotoğraf kareleri almak.
• 4857 sayılı İş Kanunu ve diğer ilgili mevzuatların gerekliliklerini yerine getirmek.
Nusr-Et yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde kişisel veri işlenmektedir.

4- KİŞİSEL VERİNİN GÜVENLİĞİ VE AKTARIMI
Bizimle paylaşmış olduğunuz tüm kişisel verileriniz, Nusr-Et nezdinde KVKK md. 12 doğrultusunda gizli olarak saklanacak ve ticari amaçlarla üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.
Nusr-Et yukarıda sayılan amaçlar dâhilinde, KVKK’nın 8. ve 9. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak mevzuatta izin verilen gerçek ve tüzel kişilere, gerektiğinde yetkili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına, sözleşmesel ilişki kurulan ilgili tarafa, adli ve idari yargı mercilerine, kolluk kuvvetlerine, iş ilişkisi içerisinde olduğumuz kurum ve kuruluşlar ile paylaşabilecektir.
Nusr-Et’in işe alım süreçlerini yürütürken aldığı özel ve genel nitelikli kişisel veriler Eksedra Bilişim Çözümleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (HR Peak) firmasının altyapısında olan bu Platform’da saklanacaktır.
Nusr-Et işlediği kişisel verilerin güvenliğini sağlamak, hukuka aykırı erişimi önlemek ve hukuka aykırı veri işlemeleri engellemek amacıyla asgari olarak aşağıdaki önlemleri almaktadır:
• Platform bulut tabanlı olup depolanan kişisel verilerin güvenliği sağlanmaktadır.
• Platform, yetkisiz erişimlere ve hukuka aykırı veri işlemelere karşı korunmasını sağlamak amacıyla hash, şifreleme, işlem kaydı ve erişim yönetimine ilişkin önlemleri almaktadır.
• Belirli periyotlarda sızma testi yapılmaktadır.
• Platform ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardına uygun şekilde korunmaktadır.
• Kişisel verilerin alındığı tüm sayfalar SSL sertifikası ile korunmaktadır.
5- VERİLERİNİZİN SAKLANMA SÜRESİ
Nusr-Et iş başvurusu olumsuz sonuçlanan aday çalışanların kişisel verilerini elektronik ortamda siler ve kâğıt ortamda ise yok eder. Uygun pozisyon olmaması gibi nedenlerle daha sonra değerlendirilmek üzere muhafaza edilmek istenen aday çalışanlara ait kişisel veriler 5 (beş) yıl süre ile aday çalışan havuzunda elektronik ortamda ve/veya fiziken kilitli dolapta saklanır. Bu süre geçtikten sonra kişisel verileriniz anonim hale getirilerek kullanılır.
6- KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİMLEŞTİRİLMESİ
Nusr-Et işbu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz; KVKK md. 7/f.1’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve md. 17 ve Türk Ceza Kanunu md. 138’e göre ise Kanunların belirlediği süreler geçince tarafımızca anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.
Nusr-Et ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerekli kıldığı saklama süreleri sona erdiğinde, işlediği kişisel verileri Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesine İlişkin Rehber’de belirtilen anonim hale getirme yöntemlerinden, iş süreçleri ve faaliyetlerine en uygun olan bir veya birkaç tekniği kullanarak anonimleştirir ve bu şekilde verileri kullanmaya devam eder.

7- KANUN KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ
Nusr-Et tarafından işlenen kişisel veriler üzerinde İlgili Kişi’nin KVKK madde 11 uyarınca sahip olduğu haklar aşağıda sıralanmaktadır:
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
• KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.
.
Yukarıda yer alan haklarınız kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Tebliğe” göre dilekçe ile Nusr-Et İnsan Kaynakları Departmanı’na hitaben;
(i) “Dikilitaş Mahallesi Üzengi Sokak No:8/1 Beşiktaş İstanbul” adresine ıslak imzalı olarak elden veya noter kanalıyla veya
(ii) Kurul tarafından ayrı yöntemler belirlenmesi halinde bu yöntemler ile iletebilirsiniz.
8- YAPILABİLECEK DEĞİŞİKLİKLER VE GÜNCELLEMELER
Nusr-Et’in işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.